ข้อมูลทั่วไป

บรรยายสรุปข้อมูลอำเภอเมืองยะลา
ข้อมูลทั่วไป
 
๑.ประวัติความเป็นมา
อำเภอเมือง  เป็นอำเภอหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดยะลา มีฐานะเป็นเมืองเรียกว่า “เมืองยะลา”    เหตุที่เรียกว่า“เมืองยะลา” เพราะพระยาเมืองคนแรกได้ตั้งที่ทำการขึ้นที่บ้านยะลา คำว่า “ยะลา” เป็นชื่อเรียกสำเนียงภาษามาลายูพื้นเมือง มาจากคำว่า “ยาลอ” แปลว่า “แห” แต่ตามประวัติศาสตร์ซึ่งได้เขียนไว้ในสมัยเจ็ดหัวเมือง โดยเจ้าผู้ครองเมืองเดิม ได้เขียนไว้เป็นประวัติศาสตร์เป็นภาษามาลายูว่า “เมืองยะลา” เป็นสำเนียงภาษาอาหรับ โดยชาวอินโดนีเซียที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาอิสลามในบริเวณเจ็ดหัว เมือง ซึ่งอยู่ในแหลมมลายูเป็นผู้ตั้งชื่อเมืองไว้
                   อำเภอเมืองยะลา  เดิมตั้งอยู่ใกล้ภูเขายาลอ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาปัจจุบันไปทางทิศตะวันตก ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ต่อมาเมืองยะลาได้ยกฐานะเป็นเมืองๆหนึ่งของบริเวณเจ็ดหัวเมือง คำว่า “เมืองยะลา” หรือ “ยาลอ” ยังคงเรียกกันจนถึงปัจจุบันนี้
                   เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๙ เมืองยะลา ได้แยกตั้งเป็นอำเภอ ที่ตั้งที่ว่าการได้ย้ายที่ทำการอำเภอหลายครั้ง นับตั้งแต่แยกจากเมืองยะลา มาเป็นอำเภอเมืองยะลา ได้ย้ายที่ตั้งเป็นลำดับ ดังนี้
๑.ตั้งอยู่ที่บ้านทุเรียน      ในท้องที่หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าสาป
๒.ตั้งอยู่ที่บ้านลิมุด        ในท้องที่หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าสาป
๓.ตั้งอยู่ที่บ้านท่าสาป     ในท้องที่หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าสาป
                   ๔.ตั้งอยู่ริมหัวหาดแม่น้ำปัตตานี ในท้องที่ตำบลสะเตง (ใกล้เรือนจำกลางจังหวัดยะลา)การย้ายที่ทำการอำเภอเมืองยะลา มาตั้งที่ตำบลสะเตง ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ เรียกว่า “อำเภอสะเตง”
                   ๕.เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้ย้ายที่ทำการอำเภอสะเตง ไปตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตง ซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอเดิม ประมาณ ๑ กิโลเมตรและเปลี่ยนชื่อจากอำเภอสะเตงมาเป็น อำเภอเมืองยะลา และได้เรียกชื่อ อำเภอเมืองยะลา มาจนถึงปัจจุบัน
                   ๖. เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ได้ย้ายที่ทำการอำเภอเมืองยะลา ไปตั้งที่บ้านนิบง ในท้องที่ตำบล
สะเตง อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอเดิม ประมาณ ๔ กิโลเมตรโดยอาศัยอาคารของโรงเรียนยะลาบำรุง เป็นที่ทำการอำเภอชั่วคราวเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๔๙๕ อำเภอเมืองยะลา ได้ย้ายที่ทำการอำเภอมาตั้ง ณ บริเวณผังเมืองใหม่ อยู่ใกล้ศาลากลางจังหวัดยะลา และได้ทำการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ขึ้นเป็นอาคารตึก ๒ ชั้น มาจนปัจจุบัน
๒.ข้อมูลศักยภาพในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา
๒.๑ สภาพทั่วไป
                  ที่ตั้ง  อำเภอเมืองยะลา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของศาลากลางจังหวัดยะลา อยู่ห่างจากศาลากลางประมาณ ๑๐๐ เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถไฟ ประมาณ ๑,๐๓๙ กิโลเมตร หรือทางรถยนต์ตามเส้นทางถนนเพชรเกษม (สายเก่า) ประมาณ ๑,๓๙๕ กิโลเมตร
                  เนื้อที่ อำเภอเมืองยะลา มีเนื้อที่ประมาณ  ๒๖๔.๒๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๖๕,๒๒๒ ไร่ ความหนาแน่นของประชากร ๖๑๕.๐๘ คน/ตร.กม. (พื้นที่เทศบาลนครยะลา)
                   สภาพภูมิอากาศ โดยทั่วไป อยู่ในเขตมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ อากาศเป็นแบบร้อนชื้น มี ๒ ฤดู คือ ฤดูร้อน และ ฤดูฝน 
 • ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอเมืองยะลาตั้งอยู่ทางตอนบนของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ        ติดต่อกับอำเภอโคกโพธิ์และอำเภอแม่ลาน (จังหวัดปัตตานี)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอยะรัง  (จังหวัดปัตตานี) และอำเภอรามัน
ทิศใต้            ติดต่อกับอำเภอรามัน  อำเภอกรงปินัง และอำเภอยะหา
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับอำเภอยะหา และอำเภอสะบ้าย้อย (จังหวัดสงขลา)       
 
 
 • เขตการปกครอง  แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่
พ.ศ. ๒๔๕๗  เป็นตำบลและหมู่บ้าน  คือ  ๑๔ ตำบล ๘๐ หมู่บ้าน ดังนี้
 
(๑) ตำบลลำพะยา                            มี    ๗   หมู่บ้าน
(๒) ตำบลลำใหม่                             มี    ๗   หมู่บ้าน
(๓) ตำบลพร่อน                               มี    ๖    หมู่บ้าน
(๔) ตำบลลลิดล                              มี    ๕    หมู่บ้าน
(๕) ตำบลยะลา                               มี    ๓    หมู่บ้าน
(๖) ตำบลเปาะเส้ง                            มี    ๔    หมู่บ้าน
(๗) ตำบลหน้าถ้ำ                             มี    ๔    หมู่บ้าน
(๘) ตำบลท่าสาป                             มี    ๖    หมู่บ้าน
(๙) ตำบลบันนังสาเรง                       มี    ๖    หมู่บ้าน
(๑๐) ตำบลบุดี                                มี    ๘    หมู่บ้าน
(๑๑) ตำบลสะเตงนอก                      มี    ๑๓  หมู่บ้าน
(๑๒) ตำบลยุโป                              มี     ๖   หมู่บ้าน
(๑๓) ตำบลตาเซะ                           มี     ๕   หมู่บ้าน
(๑๔) ตำบลสะเตง (เขตเทศบาลนครยะลา)
 • มีเทศบาล       ๕  แห่ง   คือ
(๑)เทศบาลนครยะลา                          
(๒)เทศบาลเมืองสะเตงนอก
(๓)เทศบาลตำบลลำใหม่
(๔)เทศบาลตำบลบุดี
(๕ เทศบาลตำบลท่าสาป
 • มีองค์การบริหารส่วนตำบล  ๑๐ แห่ง  คือ
(๑)องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา           
(๒)องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน            
(๓)องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา          
(๔)องค์การบริหารส่วนตำบลยุโป      
(๕)องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล                     
(๖)องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง  
(๗)องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่                  
(๘)องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
(๙)องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง                
(๑๐)องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ   
 • ประชากร
                   อำเภอเมืองยะลา  มีประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม   ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๑๖๖,๔๕๒  คน แยกเป็น ชาย จำนวน ๘๐,๙๒๗  คน หญิง จำนวน  ๘๖,๑๒๘  คน        จำนวนครัวเรือน  ๕๖,๒๘๒  ครัวเรือน  แยกเป็นรายตำบลได้ดังนี้
ลำดับที่ ตำบล ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
ตำบลลำพะยา            ๒,๔๓๘ ๒,๖๒๐ ๕,๐๕๘ ๑,๔๔๖
ตำบลยะลา              ๑,๗๐๒ ๑,๘๓๓ ๓,๕๓๕ ๗๐๖
ตำบลสะเตงนอก  ๑๕,๒๗๕ ๑๖,๑๔๒ ๓๐,๘๑๔ ๑๒,๕๗๓
ตำบลลิดล             ๒,๙๑๖ ๓,๐๓๓ ๕,๙๔๙ ๑,๔๙๕
ตำบลลำใหม่            ๓,๔๗๘ ๓,๖๑๐ ๗,๐๘๘ ๑,๙๒๗
ตำบลหน้าถ้ำ           ๑,๖๓๙ ๑,๖๒๘ ๓,๒๖๗ ๘๕๐
ตำบลบันนังสาเรง   ๓,๗๓๔ ๓,๘๕๒ ๗,๕๘๖ ๑,๔๘๒
ตำบลท่าสาป           ๓,๘๔๘ ๓,๘๗๓ ๗,๗๒๑ ๑,๕๕๑
ตำบลบุดี               ๕,๓๙๒ ๕,๕๕๐ ๑๐,๙๔๒ ๒,๕๘๖
๑๐ ตำบลยุโป             ๓,๓๒๐ ๓,๖๑๗ ๖,๙๓๗ ๑,๖๕๐
๑๑ ตำบลเปาะเส้ง         ๒,๖๗๒ ๒,๖๗๕ ๕,๓๔๗ ๑,๑๖๓
๑๒ ตำบลพร่อน             ๒,๖๖๓ ๒,๖๙๗ ๕,๓๖๐ ๑,๑๘๗
๑๓ ตำบลตาเซะ ๒,๘๓๔ ๒,๙๒๘ ๕,๗๖๒ ๑,๕๐๗
๑๔ ตำบลสะเตง (เขตเทศบาลนครยะลา) ๒๙,๐๑๖ ๓๒,๐๗๐   ๖๑,๐๘๖ ๒๖,๑๕๙
  รวมทั้งหมด ๘๐,๙๒๗ ๘๖,๑๒๘ ๑๖๖,๔๕๒ ๕๖,๒๘๒
 
 
 • ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
๑.  อาชีพหลัก                     ได้แก่  การทำสวนยาง  การทำสวนผลไม้ 
 ๒.  อาชีพเสริม                   ได้แก่   ค้าขาย  รับจ้าง 
 ๓.  จำนวนธนาคาร               มี ๑๒ แห่ง
 ๔.  จำนวนห้างสรรพสินค้า      มี   ๒ แห่ง
 
 • ข้อมูลด้านสังคม
 1. สถานศึกษาของรัฐ
 • ระดับประถมศึกษา       ๔๗     แห่ง
 • ระดับมัธยมศึกษา         ๕       แห่ง
 • ระดับอาชีวศึกษา         ๓       แห่ง
 • ระดับอุดมศึกษา ๓       แห่ง
 1. สถานศึกษาของเอกชน
 • ระดับก่อน-ประถมศึกษา ๑๔     แห่ง
 • ระดับมัธยมศึกษา                   ๒๙      แห่ง
 • ระดับอุดมศึกษา          ๓       แห่ง
 • ระดับอาชีวศึกษา                   ๒        แห่ง
 • การศึกษาปอเนาะ                  ๒๕     แห่ง
 • ด้านทรัพยากรธรรมชาติสำคัญของอำเภอ  ได้แก่  แม่น้ำปัตตานี ,ป่าสงวนแห่งชาติ,         ป่าเขาใหญ่ แร่หินอ่อน  
 • ด้านการคมนาคม 
การติดต่อคมนาคมส่วนใหญ่จะใช้ทางบก คือ
- ทางรถยนต์
การเดินทางโดยรถยนต์โดยเส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินสายเพชรเกษมจากกรุงเทพมหานครถึงอำเภอเมืองยะลา ระยะทาง ๑,๐๓๙ กิโลเมตร ซึ่งมีเส้นทางสำคัญที่ใช้ติดต่อระหว่างจังหวัดและอำเภอ รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบล และหมู่บ้าน มีรายละเอียด ดังนี้

ทางหลวงแผ่นดิน      หมายเลข ๔๑๐ ปัตตานี-เบตง 
ทางหลวงแผ่นดิน      หมายเลข ๔๑๘ ยะลา – ปัตตานี
ทางหลวงแผ่นดิน      หมายเลข ๔๐๙ ปัตตานี-ยะลา
ทางหลวงแผ่นดิน      หมายเลข ๔๐๖๕ บ้านเนียง-ยะลา
ทางหลวงแผ่นดิน      หมายเลข ๔๐๖๓ อำเภอเมืองยะลา-อำเภอรามัน
          - สถานีขนส่ง  
          - สถานีรถไฟ 
 
 • ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
๑. ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ         ได้แก่    ยางพารา ทุเรียน ลองกอง 
          ๒. ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่  (แม่น้ำ/บึง/คลอง)    ได้แก่  แม่น้ำปัตตานี  
          ๓. โรงงานอุตสาหกรรม
                   - โรงงานขนาดเล็ก                ๑๘๙   แห่ง
                   - โรงงานขนาดกลาง              ๖๐      แห่ง
                   - โรงงานขนาดใหญ่               ๑๑      แห่ง 
 
 • การไฟฟ้า       ประชาชนในทุกตำบลมีไฟฟ้าใช้ โดยมีหน่วยบริการ  คือ
                              (๑)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา
                              (๒)  โรงไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด   หมู่ที่ ๑  บ้านพร่อน  ตำบลพร่อน   
 
 • การสื่อสารและโทรคมนาคม
                      (๑) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                      จำนวน   ๒   แห่ง
                      (๒) สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑๒ สถานี คือ
                            - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย - สถานี วปถ.๑๖
                            - สถานี กวส.๗ ยะลา                                - สถานีวิทยุ อสมท. ยะลา
                            - มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา                         - วิทยาลัยเทคนิคยะลา
                            - วิทยุชุมชนคนรักถิ่น                                 - วิทยุชุมชนท้องถิ่นไทย
                            - สกายเรดิโอ                                           - วิทยุชุมชนร่วมใจพัฒนา
                            - วิทยุชุมชนคนยาลอ                                 - วิทยุชุมชนวัดนิโรธสังฆาราม
 • สภาพเศรษฐกิจ
          ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขาย  ประชากรนอกเขตเทศบาล   มีอาชีพทำสวนยางพาราและสวนผลไม้ 
(๑) มีโรงแรม               จำนวน   ๒๐  แห่ง
(๒) มีโรงภาพยนตร์       จำนวน     ๑   แห่ง
(๓) มีสถานบริการ         จำนวน   ๑๒  แห่ง
 
 • สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
 1. วัดคูหาภิมุข                    ตำบลหน้าถ้ำ                                    
 2. ถ้ำศิลป์                         ตำบลหน้าถ้ำ
 3. ถ้ำมณโฑ                       ตำบลหน้าถ้ำ
 4. อ่างเก็บน้ำชลประทาน        ตำบลตาเซะ
 5. สนามโรงพิธีช้างเผือก         ตำบลสะเตง
 6. สวนขวัญเมือง                 ตำบลสะเตง
 • สภาพสังคม
ประชาชนในเขตอำเภอเมืองยะลา มีความหลากหลายทางด้านขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม พี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ  ศาสนาอิสลาม และศาสนาอื่นๆ  มีความรักความสามัคคี ไม่เคยมีความขัดแย้งในด้านศาสนา  มีประเพณีที่สำคัญ เช่น
-ประเพณีงานเดือนสิบ
                   -ประเพณีงานเมาลิด
                   -ประเพณีงานลอยกระทง
-ประเพณีงานสงกรานต์
                   -ประเพณีวันฮารีรายอ
                             ฯลฯ
 • การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
- การศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณ   ๒๓ %   ศาสนาอิสลาม ๗๖ % คริสต์ ๐.๗๕ %  และอื่นๆ  ๐.๒๕ %
- ศาสนสถาน                                                  จำนวน  ๑๒๖  แห่ง
- ศิลปวัฒนธรรม (หอจดหมายเหตุแห่งชาติ)          จำนวน       ๑ แห่ง
- โบราณสถาน                                                จำนวน       ๔ แห่ง
 
 • การสาธารณสุข
               (๑) มีการให้บริการด้านการสาธารณสุข โดยมีสถานบริการ ดังนี้
                    - โรงพยาบาลศูนย์ยะลา ขนาด ๔๙๗ เตียง                          จำนวน ๑ แห่ง
                   - โรงพยาบาลเอกชน                                                       จำนวน ๑ แห่ง
                   - ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล                                  จำนวน ๔ แห่ง
                   - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช)                              จำนวน ๖ แห่ง
                    - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ                                           จำนวน ๑ แห่ง
                    - สถานีอนามัยประจำตำบล                                              จำนวน ๑๗ แห่ง
                    - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ภาคใต้ตอนล่าง                           จำนวน ๑ แห่ง
                    - ศูนย์อนามัยที่ ๑๒                                                        จำนวน ๑ แห่ง
                    - ศูนย์วัณโรค ๑๒ ยะลา                                                   จำนวน ๑ แห่ง
                    - ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ที่ ๑๒ ยะลา                  จำนวน ๑ แห่ง
                    - ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนชายแดนภาคใต้      จำนวน ๑ แห่ง
                    - วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทรยะลา                                 จำนวน ๑ แห่ง
                    - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา                                   จำนวน ๑ แห่ง
 
 • การรักษาความสงบเรียบร้อย
                   มีสถานีตำรวจภูธรจังหวัด ๑ แห่ง และสถานีตำรวจภูธร  จำนวน ๒ แห่ง  คือ
สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา และสถานีตำรวจภูธรลำใหม่
การบริหารงานอำเภอเมืองยะลา
อำเภอเมืองยะลามีข้าราชการ  พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ  ทั้งหมด  ๓๘  คน ประกอบด้วย
 1. นายอำเภอ                          จำนวน    ๑     คน
 2. ปลัดอำเภอ                          จำนวน   ๑๘    คน
 3. เจ้าหน้าที่ปกครอง                 จำนวน   ๑๖    คน
 4. เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงิน     จำนวน    ๑     คน
 5. พนักงานราชการ                   จำนวน    ๑     คน
 6. ลูกจ้างประจำ                       จำนวน    ๑     คน
 7. โครงสร้างการบริหารงานอำเภอ
 8. ด้านการอำนวยการ
 9. นายก้องสกุล  จันทราช                     นายอำเภอเมืองยะลา
  นายจักรพันธ์  พันโชติ                       ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
  นายณภัทร  สิงห์มณี                         ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
  ส.ต.ท.คล่อง  เรืองสังข์                     ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
  นางอัญจนา  สายทองแท้                   เสมียนตราอำเภอ
   
           
 10. ด้านการปฏิบัติการระดับตำบล
  1. นายกำพล  งะสมัน                    ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลบันนังสาเรง
  2. นายฉัตรชัย  ชูกลิ่น                   ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลลำใหม่
  3. นางสุกฤตา  สังขพันธ์                ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลตาเซะ
  4. ส.ตท คล่อง  เรืองสังข์              ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลสะเตงนอก
  5. นายณภัทร  สิงห์มณี                 ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลยุโป
  6. นายสันติ  สุพรวดี                     ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลสะเตง​
  7. นางสาววรรณรัตน์   วรรณโพธิ์     ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลหน้าถ้ำ
  8. นายซอลลาฮูดดีน  หิเล             ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลเปาะเส้ง
  9. นายสุรชัย  เจริญสุข                  ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลพร่อน
  10. นายปฐมพร เผือกพันธุ์               ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลลำพะยา
  11. นายฐสิฐญ์  บำเพ็ญ                  ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลบุดี
  12. นายชินโชติ  บัวทอง                 ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลท่าสาป
  13. นายสุไหลหมาน    หลำสะ          ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลลิดล
  14. นายจักรพงษ์  พันธุ์โชติ              ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลยะลา 
  15. นายศิรวิทย์  ราชดี                     ปลัดอำเภอ
  16. นางสาวสนธยา  ศรีวิเชียร            ปลัดอำเภอ
  17. นางเจตนา ทองสั้น                    ปลัดอำเภอ
  18. นางนิรัชฎา  เซะบารู                  ปลัดอำเภอ