วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
ไชยสถานเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจการท่องเที่ยวก้าวหน้า
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร มุ่งให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี