โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายคมสัน ภุมรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ ได้มอบหมายให้ นายวีระพล เนตรสุวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมวันเอดส์โลก ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าเณร ชั้นมัธยม 1 - 3 จำนวน 50 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตน

เอง และพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ และต้องขอขอบคุณวิทยากรจาก รพ.สต.บ้านเอราวั๊ณ และ รพ.ท่ากระดาน ที่ได้มาให้ความรู้ในกิจกรรมครั้งนี้
 
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImage
เอกสารแนบ :