โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติดแก่เยาวชน

8 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลเอราวัณได้จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติดแก่เยาวชน ในและนอกสถานศึกษาเทศบาลตำบลเอราวัณ โดยนายคมสัน ภุมรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการดังกล่าว ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ และเด็กเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม การจัดโครงการนี้วัตถุุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ ตระหนักถึงโทษของสารเสพติดทุกชนิด และสามารถป้องกันตนเองให้หลุดพ้นจากสารเสพติดได้UploadImageUploadImageUploadImage