ประกาศเทศบาลตำบลเอราวัณประจำปี 2560 - 2561

ประกาศเทศบาลตำบลเอราวัณประจำปี 2560
การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี   (ลงข้อมูลเมื่อวันที่  14 ธ.ค. 2016 เวลา 10.12 น.)
ขอควาอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สายด่วนกู้ชีพ EMS 085-7022269 ให้ประชาชนในชุมชนรับทราบ   (ลงข้อมูลเมื่อวันที่  18 ม.ค. 2017 เวลา 14.22 น.)   
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภานในเขตเทศบาล บริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว แบบ ปร.5   (ลงข้อมูลเมื่อวันที่  19 พ.ค. 2017 เวลา 11.12 น.)   
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือน เม.ย.60(ระหว่างเดือน ต.ค.59-มี.ค.60)    (ลงข้อมูลเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2017 เวลา 11.32 น.)     
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาประชาคม   (ลงข้อมูลเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2017 เวลา 09.52 น.)
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา    (ลงข้อมูลเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2017 เวลา 09.31 น.)   
ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)   (ลงข้อมูลเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2017 เวลา 10.43 น.)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ   (ลงข้อมูลเมื่อวันที่  7 ส.ค. 2017 เวลา 09.16 น.)
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก   (ลงข้อมูลเมื่อวันที่  7 ส.ค. 2017 เวลา 09.12 น.)   
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560   (ลงข้อมูลเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2016 เวลา 16.45 น.)
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560   (ลงข้อมูลเมื่อวันที่ 17 พฤ.ย. 2016 เวลา 09.26 น.)
การประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเอราวัณสามปี(พ.ศ.2560-2562)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1   (ลงข้อมูลเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2017 เวลา 14.45 น.)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2560 ถึง ตุลาคม 2560   (ลงข้อมูลเมื่อวันที่ 1 พฤ.ย. 2017 เวลา 09.25 น.)

ประกาศเทศบาลตำบลเอราวัณประจำปี 2561
กำหนดประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)   (ลงข้อมูลเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2016 เวลา 14.45 น.)
การใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเอราวัณสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)   (ลงข้อมูลเมื่อวันที่ 17 พฤ.ย. 2016 เวลา 14.12 น.)
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2561  (ลงข้อมูลเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2017 เวลา 15.25 น.)
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561   (ลงข้อมูลเมื่อวันที่ 17 พฤ.ย. 2017 เวลา 12.23 น.)
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลเอราวัณ พ.ศ.2561 -2564   (ลงข้อมูลเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2016 เวลา 14.43 น.)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนเมษายน 2561(ต.ค.60-เม.ย.61)   (ลงข้อมูลเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2017 เวลา 14.43 น.)