สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 
 
1.ด้านกายภาพ (สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลเอราวัณ)
          ความเป็นมา
เทศบาลตำบลเอราวัณเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล  ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลเอราวัณ   ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.2542    ตั้งแต่วันที่ 25  พฤษภาคม  2542  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  116   ตอนที่   9   ก   ลงวันที่  24   กุมภาพันธ์   2542
           ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
UploadImage
 
2 ที่ตั้ง
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 447  หมู่ที่  4  ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  
อาณาเขต
ทิศเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตที่   1   ซึ่งตั้งอยู่หลังบ้านพักวิศวกรของเขื่อนศรีนครินทร์   หลังที่  25  ห่างจากตัวอาคารไป ทางทิศเหนือระยะ   5    เมตร   เป็นเส้นทางทิศตะวันออกเลียบขอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์  ระยะ 1,625 เมตร   ถึงหลักเขตที่  2  ซึ่งตั้งอยู่ขอบของสันเขื่อนศรีนครินทร์ ฝั่งทิศตะวันตก
จากหลักเขตที่   2  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก เลียบตามสันเขื่อนศรีนครินทร์ ระยะ  600  เมตร ถึงหลักเขตที่    3  ซึ่งตั้งอยู่ขอบสันเขื่อนศรีนครินทร์ ฝั่งตะวันออกจากหลักเขตที่  3   เป็นเส้นไปทิศเหนือและทิศตะวันออก เลียบขอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ ถึงหลักเขตที่    4    ซึ่งตั้งอยู่ถนนสายเขื่อน      ศรีนครินทร์ – ศรีสวัสดิ์  ฟากตะวันออก    กม.10,400  เมตร
ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะ 10,40  เมตร เลียบถนนสายเขื่อนศรีนครินทร์ – ศรีสวัสดิ์ ฟากตะวันออก ถึงหลักเขตที่   5   ซึ่งตั้งอยู่ทางแยกขึ้นเขาตับเต่าฟากตะวันออก
ทิศใต้     จากหลักเขตที่   5  เป็นเส้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   เลียบถนนสายเขื่อนศรีนครินทร์ –  ศรีสวัสดิ์   ระยะ   510   เมตร ถึงหลักเขตที่    6   ซึ่งตั้งอยู่ตรงด้านใต้ป้อมยามรักษาการที่  1 ริมแม่น้ำแควใหญ่   ฝั่งตะวันออก
จากหลักเขตที่   6  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก ข้ามแม่น้ำแควใหญ่ ระยะ  100  เมตรถึงหลักเขตที่   7   ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำแควใหญ่  ฝั่งตะวันตก
จากหลักเขตที่   7  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวสันเขาตับเต่า ระยะ350 เมตร เป็นหลักเขตที่  8
จากหลักเขตที่   8  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวสันเขาตับเต่า ระยะ 350  เมตร เป็นหลักเขตที่  9
จากหลักเขตที่    9    เป็นเส้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  เลียบชายเขาเอราวัณติดต่อกับชายเขาพุม่วง ตามแนวระดับ  200 เมตร (ร.ท.ก.) ระยะ 2,600  เมตร ถึงหลักเขตที่ 10  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายเขาพุม่วงห่างจากด้านหลังของศาลาการเปรียญสำนักสงฆ์บ้านเจ้าเณร ระยะ   10   เมตร
ทิศตะวันตก   จากหลักเขตที่ 10  เป็นเส้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเลียบชายเขาพุม่วง ระยะ 4,600 เมตร จนบรรจบหลักเขตที่   1
UploadImage
 
 
3  พื้นที่รับผิดชอบ
เทศบาลตำบลเอราวัณ  ตั้งอยู่ในบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์  อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  พื้นที่ของเทศบาลคลอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ 4 ตำบลท่ากระดาน มีพื้นที่ทั้งสิ้น 16.45   ตารางกิโลเมตร  มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีสวัสดิ์  69  กิโลเมตร  ห่างจากศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี   67   กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานคร 190 กิโลเมตร
 
2.  ด้านการเมืองการปกครอง
 
2.1 การบริหารงานของเทศบาลตำบลเอราวัณ
                การบริหารงานประกอบด้วย  สภาเทศบาล  และคณะผู้บริหาร  โดยมีรายละเอียดและองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
      สภาเทศบาล  ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้ง จำนวน 11 คน  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชนชน มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี
                คณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
                นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชนชน มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ
 4 ปี
   รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  มาจากการแต่งตั้ง
ของนายกเทศมนตรี
 
           6.2  อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเอราวัณ
สามารถแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ได้   2   ส่วน   คือหน้าที่บังคับคือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496   ซึ่งกำหนดหน้าที่ไว้ดังนี้
1.   หน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ฯ
1)  หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
                      -     รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
                      -     ให้มีและบำรุงทางบกหรือทางน้ำ
  -  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและพื้นที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัด          
  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
                      -     การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
                      -    ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
                      -    ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
                      -    หน้าที่อื่นๆ ที่กระทรวงมหาดไทยหรือมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
 
                         

 
2)   หน้าที่ที่อาจเลือกปฏิบัติ
                      -     ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
                      -     ให้มีโรงฆ่าสัตว์
                      -     ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือหรือท่าข้าม
                      -     ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
                      -     บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
 -    ให้มีและบำรุงสถานที่การพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้       
 -     ให้มีการบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
                     -     ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
 -     เทศพาณิชย์
2. หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดขั้นตอนกระจายอำนาจ  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มีดังนี้
 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
 2. การจัดให้และบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ
 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
 4. การสาธารณูปโภค
 5. การสาธารณูปการ
 6. การส่งเสริม  การฝึก  และประกอบอาชีพ
 7. การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน
 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 9. การจัดการศึกษา
 10. การสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และสตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 14. การส่งเสริมกีฬา
 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 16. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
 17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 18. การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
 19. การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
 20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนกิจสถาน
 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
 22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
 23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่นๆ
 

 
 1. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
25) การผังเมือง
 1. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
 2. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
 3. การควบคุมอาคาร
 4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 5. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 1. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กำหนด

6.3 บุคลากร

การบริหารงานของเทศบาลตำบลเอราวัณ มีบุคลากรปฎิบัติงานรวม  31  คน แบ่งเป็นพนักงานเทศบาล   11    คน  ลูกจ้างประจำ   5  คน  พนักงานจ้าง  8 คน   รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงจำนวนบุคลากร   ดังต่อไปนี้

 
หน่วยงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวม
ภารกิจ ทั่วไป
สำนักปลัดเทศบาล 7 1 5 4 17
กองคลัง 2 1 - - 3
กองช่าง 2 3 2 4 11
รวม 11 5 7 8 31
      ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลเอราวัณ    
       
6.4  การคลังท้องถิ่น    เทศบาลตำบลเอราวัณมีรายรับและรายจ่ายดังนี้
          1.  ด้านรายรับ  แบ่งออกได้เป็น    2    ส่วน  คือ
                   1) รายได้  ประกอบด้วยหมวดต่าง ๆ ดังนี้
                        - หมวดภาษีอากร
                        - หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต
                        - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
                          - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
                        - หมวดเงินอุดหนุน
2) เงินรายได้อื่นๆ ประกอบด้วย
     -  เงินกู้
     -  เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม        
 

2. รายจ่ายแบ่งได้เป็น   2   ประเภท   คือ
     1)   รายจ่ายประจำ   ประกอบด้วย
           -  รายจ่ายงบกลาง
           -  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
           -   หมวดค่าจ้างชั่วคราว
           -   หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
           -   หมวดค่าสาธารณูปโภค
           -   หมวดเงินอุดหนุน
           -   หมวดรายจ่ายอื่นๆ
   2) รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย
          -   หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 

2.5 งบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้การบริหารกิจการทั่วไปของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นเป็นหลัก   ปีงบประมาณ 2559    เทศบาลตำบลเอราวัณมีรายได้ที่จัดเก็บและได้รับการจัดสรร    จำนวน  22,641,240.-  บาท
 
3.  ประชากร
จำนวนประชากร
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลเอราวัณ ตามทะเบียนราษฎร
พ.ศ.2552 – 2559
 
พ.ศ. ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน
2552 503 510 1,013 696
2553 507 506 1,013 693
2554 521 524 1,045 700
2555 525 554 1,079 705
2556 526 550 1,076 706
2557 532 565 1,097 702
2558 529 559 1,088 716
2559 526 547 1,073 716
 
หมายเหตุ  ปี 2559  ข้อมูล ณ  เดือน มกราคม 2559
ที่มา : งานทะเบียนราษฎร  สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเอราวัณ
 
         
 

ประชากรในปี พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลเอราวัณมีประชากรรวม  1,073 คน จำนวนครัวเรือน 716 หลังคาเรือน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย  67 คน / ตารางกิโลเมตร นอกจากจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎรแล้ว  ในเขตเทศบาลตำบลเอราวัณ ยังมีประชากรแฝงที่เดินทางเข้ามาประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่เป็นพนักงานของรัฐ  และแรงงานต่างถิ่น ที่ยังไม่ได้ย้ายสำเนาทะเบียนบ้านเข้ามาในเขตเทศบาล อยู่เป็นจำนวนมาก โดยประชากรกลุ่มนี้ยังไม่มีการสำรวจจำนวนที่แน่ชัด
 
4.  สภาพทางสังคม
ข้อมูลด้านสังคม
          4.1 การศึกษา
           1. ในเขตเทศบาลตำบลเอราวัณมีสถานศึกษา    1  แห่ง  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ โรงเรียนบ้านเจ้าเณร  มีเนื้อที่  9  ไร่ มีจำนวนครู 16   คน และจำนวนนักเรียน  217 คน แบ่งเป็น  3  ระดับ  ดังนี้
                   ก่อนประถม                นักเรียน   52  คน    ครู  3 คน  แบ่งเป็น   2   ห้องเรียน
                   ประถมศึกษา              นักเรียน  170 คน    ครู  7  คน  แบ่งเป็น  6   ห้องเรียน
                   มัธยมศึกษาตอนต้น        นักเรียน   47 คน    ครู  6  คน  แบ่งเป็น  3   ห้องเรียน
          2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเอราวัณ 1  แห่ง  มีจำนวนเด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนจำนวน   28  คน  มีครู 1 คน ผู้ช่วยครู 1 คน
5.2 การสาธารณสุข
บริเวณใกล้เคียงเขตเทศบาลตำบลเอราวัณมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเอราวัณ จำนวน 1   แห่ง  และสถานพยาบาลของเขื่อนศรีนครินทร์  อีก    1    แห่ง   และ โรงพยาบาลท่ากระดาน  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน  ซึ่งอยู่ห่างจากเทศบาลออกไปประมาณ  15  กิโลเมตร
5.3 ชุมชน
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ และบางส่วนเป็นที่ดิน
ของกรมธนารักษ์ ที่ให้ประชาชนเช่าเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำกิน  เทศบาลตำบลเอราวัณ แบ่งเป็นชุมชนต่างๆ  จำนวน  4  ชุมชน ดังนี้
          1.ชุมชนตลาดสดเทศบาล เป็นห้องแถวที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนศรีนครินทร์ได้สร้างขึ้นและให้ชุมชนเช่าอยู่อาศัยเป็นรายเดือน
          2.ชุมชนจามจุรี เป็นบ้านพักพนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนศรีนครินทร์โดยให้พนักงานฯและครอบครัวพัก  และลูกจ้างจ้างเหมาพักอาศัย  มีลักษณะเป็นห้องแถวสองชั้น
          3. ชุมชนบ้านทิวไผ่ เป็นบ้านพักพนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนศรีนครินทร์  โดยให้พนักงาน ฯและครอบครัวพักอาศัย   มีลักษณะเป็นบ้านหลังเดี่ยวในระดับผู้บริหาร
          4. ชุมชนบ้านเอราวัณ เป็นบ้านพักที่ประชาชนสร้างขึ้นเองจนเกิดเป็นชุมชนย่อย
 
 

       4.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                        เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ รายการ จำนวน
1 รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง   4,000 ลิตร 1 คัน
2 รถยนต์บรรทุกน้ำ  4,000  ลิตร 1 คัน
3 รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว 1 คัน
4. รถกู้ชีพกู้ภัย 1 คัน
5 รถยนต์ตรวจการ 1 คัน
      ที่มา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลเอราวัณ
 
4.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในเขตเทศบาลตำบลเอราวัณ  มีสถานีตำรวจภูธร 1  แห่ง  คือสถานีตำรวจภูธรศรีสวัสดิ์  มีเจ้าหน้าที่   55    นายและมีหน่วยรักษาความปลอดภัยเขื่อนศรีนครินทร์   จำนวน     1     แห่ง   และบริเวณใกล้เคียงมักเกิดอุบัติภัยทางรถยนต์ขึ้นบ่อยครั้ง  เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา เน