เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561

(เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561) ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เทศบาลตำบลเอราวัณขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 หรือผู้ที่เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2500 แล้วมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561 ) ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ตั้งแต่บัดดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลเอราวัณ เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป) โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
2.ทะเบียนบ้าน(ที่เป็นปัจจุบัน)พร้อมสำเนา
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร(กรุงไทย)
UploadImage