ให้ทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ.2541 ปีขาล ไปแสดงตนเพื่อขอรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) ที่หน่วยสัสดีอำเภอศรีสวัสดิ์

ด้วย อ.ศรีสวัสดิ์ ได้จัดทำประกาศ (สด.39) ให้ทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ.2541 ปีขาล ไปแสดงตนเพื่อขอรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) ที่หน่วยสัสดีอำเภอศรีสวัสดิ์ ภายในเดือน ธันวาคม 2561 หากพ้นกำหนดจะมีความผิดตามกฎหมาย โดยหลักฐานที่ต้องนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ มีดังนี้ 1.บัตรประจำตัวประชาชน 2.ใบสำคัญ(แบบ สด.9)
UploadImageUploadImage