โครงการก่อสร้างต่าข่ายกันลูกฟุตบอล ครั้งที่ 2 ขนาดสูง 4 เมตร ยาว 48 เมตร และก่อสร้างตาข่ายขนาดสูง 1 เมตร ยาว 88.40 เมตร บริเวณลานกีฬาชุมชนดอราวัณ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่าข่ายกันลูกฟุตบอล ครั้งที่ 2 ขนาดสูง 4 เมตร ยาว 48 เมตร และก่อสร้างตาข่ายขนาดสูง 1 เมตร ยาว 88.40 เมตร บริเวณลานกีฬาชุมชนดอราวัณ
https://drive.google.com/file/d/0B1ydvG0NHKGEQURWUDhJajBUWVE/view
...........................................................................................................
ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
https://drive.google.com/open?id=0B1ydvG0NHKGEbVJHdzBueU1EaFE 
         ...........................................................................................................
ปร41 รายการประมาณราคาก่อสร้าง
https://drive.google.com/open?id=0B1ydvG0NHKGEbVJHdzBueU1EaFE
..........................................................................................................
ปร42 รายการประมาณราคราก่อสร้าง
https://drive.google.com/open?id=0B1ydvG0NHKGEOXZKWWFNMEZhVjA
..........................................................................................................
ปร5 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
https://drive.google.com/open?id=0B1ydvG0NHKGEVDlXUEdaQjl1VWM
.........................................................................................................