ประวัติความเป็นมา

                   ตำบลกุดธาตุ ในอดีตที่ผ่านมาเป็นที่ตั้งของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุระหว่าง 3,500 - 4,000 ปี ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านโนนนกทา หมู่ที่ 16 ตำบลกุดธาตุ เป็นแหล่งโบราณคดีในยุคหินใหม่ มีลักษณะเป็นเนินเตี้ย ๆ ขนาด 100 x 150 เมตร โดยกรมศิลปากรร่วมกับวิทยาลัยฮาวาย ร่วมกันขุดค้นระหว่างปี พ.ศ. 2509 – 2511 ได้มีการขุดค้นพบเครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือหินรูปต่าง ๆ  และหลุมฝังศพจำนวน 115 หลุม เป็นโครงกระดูกมนุษย์หินยุคใหม่ เป็นเพศหญิง 2 โครง เพศชาย 2 โครง และเด็ก 11 โครง มนุษย์หินยุคใหม่รู้จักการเพาะปลูกข้าวแล้ว ซึ่งจากการขุดค้นพบแกลบข้าวในภาชนะ อีกทั้งยังรู้จักการเลี้ยงสัตว์ควบคู่กับการเพาะปลูก จากการขุดค้นยังพบอีกว่าแหล่งโบราณคดีโนนนกทาอยู่ในช่วงยุคสำริด ซึ่งเป็นจดเริ่มต้นของการใช้โลหะ มีอายุราว 3,000 – 3,500 ปี กลุ่มคนในยุคนี้มีพัฒนาการด้านเทคโนโลยีขึ้นอีกระดับหนึ่งหนึ่ง คือ สามารถผลิตวัตถุจากโลหะสำริด มีการขุดค้นพบหัวขวานสำริด ใบหอก หัวลูกธนู และกำไลข้อมือ ปัจจุบันยังมิได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ร่องรอยอดีตอีกแห่งของตำบลกุดธาตุ คือ กุดธาตุ หรือธาตุดูกญาคู ตั้งอยู่ที่บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดธาตุ เป็นโบราณสถานพระธาตุขนาดเล็กก่ออิฐสอปูนเป็นพระธาตุทรงสี่เหลี่ยมสภาพชำรุดหักพัง ส่วนฐานปูนสึกกร่อนมองเห็นอิฐเปลือย ส่วนยอดหักหายไป คาดว่าเป็นธาตุเจดีย์ที่สร้างไว้ในช่วงวัฒนธรรมล้านช้าง (ราวพุทธศตวรรษที่ 22-24) เป็นที่ตั้งของชุมชนสมัยนั้น ปัจจุบันขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 57 วันที่ 22 ตุลาคม 2483 

                     ชื่อกุดธาตุ ได้ใช้ชื่อของบ้านกุดธาตุ ซึ่งมีที่มาจากกุดธาตุ หรือธาตุดูกญาคู เป็นชื่อของตำบลกุดธาตุ แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน ที่ตั้งของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ ตั้งอยู่ที่สาธารณะโคกบ้านเก่า บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 15 ตำบลกุดธาตุ มีสถานีอนามัย 2 แห่ง คือ สถานีอนามัยบ้านสะอาด และสถานีอนามัยบ้านหนองแวง มีโรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ , โรงเรียนบ้านหัวภู , โรงเรียนบ้านสะอาด , โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ , โรงเรียนบ้านนาดี , โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย, และโรงเรียนหนองแวงวิทยา มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีวราราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะอาด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนาหม่อ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนแพง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี, และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกนาฝาย

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ ได้รับการประกาศจัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540

ข้อมูลทั่วไป 

                              ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ ตั้งอยู่ที่บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 15 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ติดถนนสายภูเวียง - ศรีบุญเรือง (ทางหลวงหมายเลข 2133) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอหนองนาคำ ระยะห่างจากอำเภอหนองนาคำ 8 กิโลเมตร และระยะห่างจากจังหวัดขอนแก่น 92 กิโลเมตร

อาณาเขต มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ                ติดต่อกับตำบลจอมทอง                     อำเภอศรีบุญเรือง                จังหวัดหนองบัวลำภู

ทิศใต้                      ติดต่อกับตำบลบ้านโคก                     อำเภอหนองนาคำ               จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับเขตอำเภอโนนสัง               อำเภอโนนสัง                      จังหวัดหนองบัวลำภู

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับตำบลสีชมพู                         อำเภอสีชมพู                        จังหวัดขอนแก่น

เขตการปกครอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านกุดธาตุ                             ผู้ใหญ่บ้าน           นายเริ่ม พรมพุธข้า

หมู่ที่ 2 บ้านกุดธาตุ                             ผู้ใหญ่บ้าน           นายสมัย ศรีรักษา          

หมู่ที่ 3 บ้านหัวภู                                 ผู้ใหญ่บ้าน          นายวิรัตน์ ชัยจีน

หมูที่ 4 บ้านสะอาด                            ผู้ใหญ่บ้าน            นายทองใบ มุ่งแสง

หมู่ที่ 5 บ้านสะอาด                            ผู้ใหญ่บ้าน            นายสักรินทร์ คำมุงคุณ

หมู่ที่ 6 บ้านโนนลาน                        กำนัน                     นายแอ๊ด แก้วนารี

หมู่ที่ 7 บ้านหัวนาหม่อ                     ผู้ใหญ่บ้าน            นายอำภัย  ไชยสงค์

หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวง                      ผู้ใหญ่บ้าน            นายยุทธยา  สินนอก

หมู่ที่ 9 บ้านนาดี                                 ผู้ใหญ่บ้าน         นายอธิพงษ์ นามประเทศ

หมู่ที่ 10 บ้านโคกนาฝาย                   ผู้ใหญ่บ้าน            นายเจริญ โสมะ

หมู่ที่ 11 บ้านดอนพระ                      ผู้ใหญ่บ้าน            นายคำมุข วินากลม

หมู่ที่ 12 บ้านกุดธาตุน้อย                  ผู้ใหญ่บ้าน            นายอารี  พลดร

หมู่ที่ 13 บ้านนาดี                               ผู้ใหญ่บ้าน        นายอำนวย โคตรนรินทร์

หมู่ที่ 14 บ้านหนองแวง                    ผู้ใหญ่บ้าน            นายบุญจันทร์ ชนะโยธา

หมู่ที่ 15 บ้านหัวนาหม่อ                   ผู้ใหญ่บ้าน            นายเรืองชัย ถาวงษ์กลาง

หมู่ที่ 16 บ้านโนนนกทา                   ผู้ใหญ่บ้าน            นายพรมมา ทับทิมหิน

เนื้อที่ ตำบลกุดธาตุ มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประมาณ 68 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 67,500 ไร่

 

ประชากร ตำบลกุดธาตุ มีประชากรทั้งสิ้น 11,726คน แยกเป็นชาย 5,859 คน หญิง 5,867 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 169.16 คน / ตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,698ครัวเรือน รายละเอียด ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน 

จำนวนครัวเรือน 

ประชากร

รวม(คน) 

ชาย 

หญิง 

1

บ้านกุดธาตุ

246

494

518

1,034

2

บ้านกุดธาตุ

198

405

422

810

3

บ้านหัวภู

54

116

128

228

4

บ้านสะอาด

227

436

482

953

5

บ้านสะอาด

208

372

390

780

6

บ้านโนนลาน

149

275

288

547

7

บ้านหัวนาหม่อ

215

433

418

827

8

บ้านหนองแวง

260

510

520

1,010

9

บ้านนาดี

161

308

313

618

10

บ้านโคกนาฝาย

257

556

584

1,123

11

บ้านดอนพระ

51

94

97

170

12

บ้านกุดธาตุน้อย

86

175

153

309

13

บ้านนาดี

261

543

532

1,046

14

บ้านหนองแวง

234

505

537

951

15

บ้านหัวนาหม่อ

180

357

372

693

16

บ้านโนนนกทา

170

319

342

627

 

รวม 

2,957

5,898

5,994

11,726

 ข้อมูลเมื่อวันที่25 พฤษภาคม 2559

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเรียงตามลำดับ ดังนี้

1.            อาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ประมาณร้อยละ 80

2.            อาชีพรับจ้างทั่วไป ประมาณร้อยละ 10

3.            อาชีพค้าขาย ประมาณร้อยละ 5

4.            อาชีพรับราชการ ประมาณร้อยละ 5

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.กุดธาตุ

1.            ปั๊มน้ำมัน 4 แห่ง

2.            โรงสี ประมาณ 20 แห่ง

3.            อุตสาหกรรมในครอบครัว (ทำเหล็กดัด) จำนวน 1 ราย

สภาพทางสังคม

การศึกษา

1.            โรงเรียนประถมศึกษา 7 โรงเรียน (โรงเรียนขยายโอกาส 5 โรงเรียน)

2.            ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 16แห่ง

3.            ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประจำตำบล (ศรช.) จำนวน 1 แห่ง

 

การศาสนา

ประชาชนในตำบลกุดธาตุ นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 12 แห่ง

การสาธารณสุข

1.            สถานีอนามัย 2 แห่ง

2.            สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง

3.            อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.            สถานีตำรวจ (จุดตรวจประจำตำบล) จำนวน 1 แห่ง

ระบบสาธารณูปโภค

การคมนาคม

1.            ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 32ตู้

การไฟฟ้า

เขตตำบลกุดธาตุ เป็นชุมชนชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

ระบบประปา

ประชาชนในตำบลกุดธาตุ มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน ซึ่งบริหารกิจการประปาโดย คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

1.            ลำน้ำ ลำห้วย ประมาณ 6 แห่ง

2.            บึง หนอง และอื่น ๆ 19 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

1.            ฝาย 16 แห่ง

2.            บ่อโยก 20 แห่ง

เส้นทางคมนาคม

1.            ถนนสายหลัก คือ ถนนสายภูเวียง – ศรีบุญเรือง (ทางหลวงหมายเลข 2133)

2.            ถนนลาดยาง สายทางเข้าบ้านกุดธาตุ และสายทางเข้าบ้านโคกนาฝาย

3.            ถนนลาดยาง สายภายในบ้านหนองแวง

4.            ถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

5.            ถนนลูกรัง –ถนนดิน ภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

6.            ถนนลูกรัง –ถนนดิน เข้าสู่แหล่งเกษตรทุกหมู่บ้าน

ข้อมูลอื่น ๆ

1.            ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้บนเทือกเขาภูเวียง ลำน้ำพอง น้ำตกตาดโตน

มวลชนจัดตั้ง คือ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) , เครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าภูเวียง, อาสาสมัครป้องกันหมู่บ้าน (อรปม.) และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ