วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ค่านิยม
ประชาชนสุขภาพดี บริการดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน
เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
 
วิสัยทัศน์:คปสอ.ป่าติ้ว
เป็นเครือข่ายสุขภาพที่เป็นเลิศในการจัดการระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
 
พันธกิจ
  • พัฒนาระบบสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล
  • พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
  • สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบสุขภาพ
  • พัฒนาวิชาการและส่งเสริมนวัตกรรมสุขภาพ
 
ภารกิจหลัก
1. ประสานนโยบายการทำยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น องค์กรเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่ระดับ
    อำเภอ/ตำบล

2. ประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายบริการสุขภาพ
3. ควบคุมมาตรฐานการดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
4. คุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการและผลิตถัณฑ์สุขภาพในพื้นที่
5. ดำนินงานตามกฏหมายการแพทย์และการสาธารณสุข
6. ปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนด้านสุขภาพของรัฐบาล กระทรวง เขตสุขภาพ และจังหวัด
 
 
ภารกิจรอง
1. พัฒนาวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข องค์กรสุขภาพภาคประชาชน สนับสนุนวิชาการและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
2. สนับสนุนและควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในสังกัดให้ได้มาตรฐาน
3. สนับสนุนบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขให้ได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม