กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก กระบวนงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี

เอกสารแนบ :