แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 คปสอ.ม.บางคล้า
https://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20210322131014_1_jhIhApW.pdf
แผนปฏิบัติราชการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2564
https://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20210316150638_1_O6CB71s.pdf
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 คปสอ.ม.บางคล้า
https://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20211230164052_1_XBkseJS.pdf
แผนปฏิบัติราชการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2566
https://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20221229161318_1_3L1ehVH.pdf
เอกสารแนบ :