ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

1. แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
http://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20200310162415_1_IzhQteE.pdf

2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
http://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20200311094628_1_SaMIvbr.pdf

3. ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
http://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20200828115041_1_kLRRtq3.pdf

4. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
http://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/store/20191216141014KHsVNhD.pdf
http://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20200821154420_1_mb8bUNn.pdf

5. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน
http://govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=20200310163151W2zhInM