MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ)
https://govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=20210309102940eK3N1zx
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
https://govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=20210309104913cS8xmJ7
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
https://govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=201712161810424YGp5Lf
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
https://govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=20171216181717FjRhUAY
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
http://203.157.123.7/law/?page_id=22
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
https://govesite.com/ssobangkhla/index.php?p=1
1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ)
https://govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=20180419233815Dz1wAvI
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ การดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ ตามภารกิจของหน่วยงาน
https://govesite.com/ssobangkhla/contact.php
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
https://govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=20171216181648yFQNyVu
3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
https://govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=20200828102644hmPCWME
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/21
5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/804
6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ
https://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20221213102325_1_5UA8fKj.png
7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
https://govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=202008281024126SaL8Fg
8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
https://govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=20171216181648yFQNyVu
9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)
https://govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=201804192339147JYEY2f
10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.)
   https://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20221215162145_1_6Iv65xH.pdf
   https://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20221219163038_2_IDSQkWp.pdf
11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
https://govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=20200828111922VmuhY7D
12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
https://govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=20200828112236e8SWPvm
13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=20200828112236e8SWPvm
14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
https://govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=20200828121821IV0PVBh
15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)
https://govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=2020082812203761jI6tK
16 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)
 
17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)
 
18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
https://govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=202111301610261N7LpjR
18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
https://govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=20200828111922VmuhY7D
18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
https://govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=202111301610261N7LpjR
18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
https://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20211216152553_1_qtC7P97.pdf
18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1)
https://govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=20211130155606HvpSQcp
เอกสารแนบ :