MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 1 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน
https://govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=20221215160309mVpDDQB
2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565-เดือนธันวาคม 2565
ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565
https://govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=20221215160309mVpDDQB
ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565
https://govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=20221215160309mVpDDQB
ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565
https://govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=20221215160309mVpDDQB
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=20221215160309mVpDDQB
 
ไตรมาสที่ 2 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=20221215160309mVpDDQB
2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2566 - เดือนมีนาคม 2566
ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566
https://govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=20221215160309mVpDDQB
ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566
https://govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=20221215160309mVpDDQB
ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566
https://govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=20221215160309mVpDDQB
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=20221215160309mVpDDQB
 
ไตรมาสที่ 3 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 3 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://government.icti.co.th/uploads/20161111131638gjSsz8c/20230622133421_1_WYaxkCA.pdf
 https://www.govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=20221215160309mVpDDQB
2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2566 - เดือนมิถุนายน 2566
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2566
https://government.icti.co.th/uploads/20161111131638gjSsz8c/20230622133421_1_WYaxkCA.pdf
 https://www.govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=20221215160309mVpDDQB
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม2566
https://government.icti.co.th/uploads/20161111131638gjSsz8c/20230622133421_2_h15BpOM.pdf
 https://www.govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=20221215160309mVpDDQB
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2566
https://government.icti.co.th/uploads/20161111131638gjSsz8c/20230629153715_1_TaDUHA1.pdf
 https://www.govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=20221215160309mVpDDQB
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://government.icti.co.th/uploads/20161111131638gjSsz8c/20230622133421_1_WYaxkCA.pdf
 https://www.govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=20221215160309mVpDDQB
 
ไตรมาสที่ 4 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 4 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=20221215160309mVpDDQB
2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2566 - เดือนกันยายน 2566
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2566
https://www.govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=20221215160309mVpDDQB
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม2566
https://www.govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=20221215160309mVpDDQB
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2566
https://www.govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=20221215160309mVpDDQB
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 https://www.govesite.com/ssobangkhla/content.php?cid=20221215160309mVpDDQB
https://government.icti.co.th/uploads/20161111131638gjSsz8c/20230622133421_1_WYaxkCA.pdf