MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ

ไตรมาสที่ 2
1. มีบันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน
เม.ย.66 https://www.govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20230915154932_1_XxYIj1h.pdf
ม.ค.66 https://www.govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20230330165035_9_m2a3veE.pdf
 https://www.govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20230401090323_1_7LMNv3c.pdf
2. มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน
เม.ย.66 https://www.govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20230915154932_1_XxYIj1h.pdf 
ม.ค.66 https://www.govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20230401091453_1_6Uhq2BM.pdf
3. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานที่ชัดเจน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เม.ย.66 https://www.govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20230915154932_2_yeuSahO.pdf 
ม.ค.66 https://www.govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20230401091453_1_6Uhq2BM.pdf
4. มีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง 8 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 1-8) หน้า 92-100
เม.ย.66 https://www.govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20230915154932_2_yeuSahO.pdf 
ม.ค.66 https://www.govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20230401091453_1_6Uhq2BM.pdf
5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เม.ย.66 https://www.govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20230915154932_2_yeuSahO.pdf
ม.ค.66  https://www.govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20230401091453_1_6Uhq2BM.pdf
ไตรมาสที่ 4
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 https://www.govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20230915144216_1_6V8fOP8.pdf
2. มีผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน ตามขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หน้า 101)
 https://www.govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20230915144216_1_6V8fOP8.pdf
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 https://www.govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20230915144216_1_6V8fOP8.pdf
เอกสารแนบ :