MOIT21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน

ไตรมาส 2
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 https://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20230330165035_8_vHave69.pdf
 https://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20230330165035_1_DyRs8k7.pdf
 https://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20230330165035_7_cg88W49.pdf
 https://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20230330165035_5_f6Bhhm4.pdf
 https://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20230330165035_4_9jhV5RR.pdf
 https://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20230330165035_2_41nH3F5.pdf
2. มีประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด (จำนวน 3 ฉบับ)
 https://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20230331110646_1_Jgu6J06.pdf
3. มีกิจกรรมประกาศประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของหน่วยงาน ต่อสาธารณชน ดำเนินกิจกรรมประกาศในวันเดียวกัน (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566)
 https://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20230331133530_1_2sRGqJh.pdf
4. มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
 https://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20230331133530_1_2sRGqJh.pdf
5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  https://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20230330165035_8_vHave69.pdf
 https://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20230330165035_1_DyRs8k7.pdf
 https://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20230330165035_7_cg88W49.pdf
 https://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20230330165035_5_f6Bhhm4.pdf
 https://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20230330165035_4_9jhV5RR.pdf
 https://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20230330165035_2_41nH3F5.pdf
เอกสารแนบ :