กิจกรรม big cleaning day เนื่องในวันส้วมโลก

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดชุมจัดกิจกรรม big cleaning day เนื่องในวันส้วมโลก UploadImage