MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (ผู้รับผิดชอบ นางสาวอานิง  แวกะจิ)
1.ข้อมูลพื้นฐาน
   1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพิทักษ์  ธีระพุทธรักษา สาธารณสุขอำเภอกรงปินัง
   1.2
นโยบายผู้บริหาร
   1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
   1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน 
   1.5  กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
   1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์
   1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 
   1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
3.พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.2562
4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรววงสาธารณสุข พ.ศ.2564
6.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7.ยุทธศาสตร์ของประเทศ
8.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
9.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) 
10.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
11.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
12.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
13.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
14.คู่มือขั้นตอนการให้บริการ   
 (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) 
15.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที
1ุ6.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
17.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

17.1แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมา
17.2แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
17.4ประกาศสำนักงานปลัดกระทราวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
17.5แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พศ 2565 ( แบบ สขร 1)
 
เอกสารแนบ :