MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ((พัฒนา/มารีเยาะ)

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.แบบสรุบผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ในทุก ๆ ไตรมาส ดังนี้
        ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ (สขร. 1) 
                           รอบเดือน ตุลาคม 2564
                           รอบเดือน พฤศจิกายน 2564
                           รอบเดือน ธันวาคม 2564
       ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ (สขร. 1)
                           รอบเดือน มกราคม 2565
                           รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
                           รอบเดือน มีนาคม 2565
        ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ (สขร. 1)
                           รอบเดือน เมษายน 2565
                           รอบเดือน พฤษภาคม 2565
                           รอบเดือน มิถุนายน 2565
        ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ (สขร. 1)
                           รอบเดือน กรกฎาคม 2565
                            รอบเดือน สิงหาคม 2565
                            รอบเดือน กันยายน 2565
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 
เอกสารแนบ :