MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน(อำมาน  สะมะปุ)

1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 1 ถึงข้อ 6 ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
 3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 กรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ 6 ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน MOIT ทราบ
 ไตรมาสที่ 4
 1. บันทึกข้อความรับทราบ  และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อที่ 1 ถึง ข้อ 6 
2. มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อที่ 1 ถึง ข้อ 6  (แนบตามข้อ 1) 
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 กรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ 6 ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน MOIT ทราบ
เอกสารแนบ :