MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ 
 (พัฒนา/มารีเยาะ)

ไตรมาสที่ 2 หรือ ไตรมาสที่ 3

องค์ประกอบด้านหลักฐาน

  1. บันทึกข้อความลงนาม หรือ ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมกาคำสั่งรขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. คำสั่ง หรือ ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ฯ มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ตามที่กำหนด
  3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
  4. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  5. มีภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
  6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 ไตรมาสที่ 4

  1. บันทึกข้อความรับทราบ รายงานสรุปผลการกำกับติดตามคำสั่ง หรือ ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ฯ ตามที่หน่วยงานกำหนด
  2. รายงานสรุปผลการกำกับติดตามคำสั่ง หรือ ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ฯ ตามที่หน่วยงานกำหนด (แนบข้อ 1)
  3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
เอกสารแนบ :