วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (VISION)
เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ  ที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชน