พันธกิจ

พันธกิจ (MISSION)
  1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
  2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการ
  4. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุข