EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารแนบ :