EB1หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เอกสารแนบ :