พันธกิจขององค์กร

       พันธกิจขององค์กร

 M1.  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน

 M2.  การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

 M3.  การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร

 M4.  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและ

          ภาคีเครือข่ายในการดูแลระบบสุขภาพ