-- ITA2564 --

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โรงพยาบาลไทยเจริญ ปี 2564

    ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) EB1 - EB9

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

    EB1  บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        1. Download  บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
        2. Download  คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
                                โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
        3. Download  กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
        4. Download  รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
                                ผ่านเว็บไซต์โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   EB2  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
           1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุุบัน
             1.1 Download ข้อมูลผู้บริหาร
             1.2 Download นโยบายของผู้บริหาร 1
             1.3 Download โครงสร้างหน่วยงาน
             1.4 Download หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
             1.5 Download กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
             1.6 Download ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจภารกิจ
                                      หน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่้เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
             1.7 Download ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร Email แผนที่ตั้ง
             1.8 Download ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลาภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตาม
                                      หน้าที่และอำนาจตามภารกิจหน่วยงาน 
             1.9   Download วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

             1.10 Download ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
             1.11 Download พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
             1.12 Download ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
             1.13 Download ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                                        พ.ศ.2560
             1.14 Download อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
             1.15 Download จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
        2. Download นโยบายยุทธศาสตร์ของ โรงพยาบาลไทยเจริญ
        3. Download แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
                               ของ รพ.ไทยเจริญ (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)       
        4. Download แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
                               ประจำปีของ รพ.ไทยเจริญ       
        5. Download หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
        6. Download หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
        7. Download รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
        8. Download รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
        9. ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
              9.1 Download  การวิเคระห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563
              9.2 Download  แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
              9.3 Download  ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ตามกรอบระยะเวลาที่
                                        กำหนดในกรอบแนวทาง
              9.4 Download  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน
                                       หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของ
                                       หน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
              9.5 Download แบบสรุปผผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1)
        10. Download คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
        11. Download คู่มือขึ้นตอนการให้บริการ ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบีญญีติการอำนวยความสะดวกในการ
                                 พิจารณาอนุณาตของทางราชการ พ.ศ.2558

                                                          ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างละหาพัสดุ (EB3-EB5)   

   EB03  Download  หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
              1. Download  บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
                                      และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน     
              2. Download  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีลักษณะเป็น
                                      รูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ
                                      (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
                                      (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด
                                      (3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมา
                                      (4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการ
                                            จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   EB04 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรร
         งบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน
          1.1 Download บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
          1.2 Download หนังสือจัดสรรงบประมาณ
          1.3 Download แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
          1.4 Download คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
    2.รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส
               และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)
          2.1 Download หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
          2.2 Download รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564
    3.รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส
               และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)
        3.1 Download หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
                จัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน
                (ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ
                จัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิด
                เผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็ก
                น้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท)
         3.2 Download หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
         3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีการนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง
               สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560
               ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูล
               ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ แนบกับชุดใบสำคัญการเบิก
               จ่าย โดยแสดงในทุกไตรมาส ๆ ละ 2 ชุด (ที่ไม่ซ้ำกัน)
                           ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563
                                            ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ตุลาคม 2563   
                                            - ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน พฤศจิกายน 2563   
                                            - ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ธันวาคม 2563                           

                            ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564

                                            ใบสำคัญเบิกจ่าย เดือน ม.ค. 2564
                                            - ใบสำคัญเบิกจ่าย เดือน ก.พ. 2564

                                            ใบสำคัญเบิกจ่าย เดือน มี.ค. 2564 
                          ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564

                                            ใบสำคัญเบิกจ่าย เดือน เม.ย. 2564
                                            ใบสำคัญเบิกจ่าย เดือน พ.ค. 2564

                                            ใบสำคัญเบิกจ่าย เดือน มิ.ย. 2564
                                    
                         ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 

                                             -ใบสำคัญเบิกจ่าย เดือน ก.ค. 2564
                                 
EB05 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     1. Download บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้
             - ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563     
             - ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563
             - ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563
      3. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม ดังนี้  

             - ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564     
             - ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
             - ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2564


        แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ดังนี้

             - ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน เมษายน 2564     
             - ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน พฤษภาคม 2564

             ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน มิถุนายน  2564
             

        แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ดังนี้
             - ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564

             - ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564

 

                        ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (EBุ6-EB9)

EB06 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
        
        - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

EB07 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับหน้าที่ผู้มีสัมฤทธิ์
          การปฏิบัติงานต่ำ
 
       หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

EB08 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
          และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่้เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
          และรอบปีงบประมาณ
           1. Download บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
              และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
           2. Download ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
             *  หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
                 รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ
              - ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลรอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(เมษายน 2563 - กันยายน 2563)
            ไตรมาสที่ 2 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลรอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

EB09  หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวกับหารสร้างเสริมและพัฒนาด้านจริยธรรมและการ
          รักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

           
                โครงการ
                - แบบฟอร์มขอขึ้นเว็บไซต์
                      
 
 
 
 

                            ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส (EB10-EB12)
 
 
EB11  หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 
 
 
         
EB12  หน่วยงานได้เปิดโอกาสให้ผู้มีสาวนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้าร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหน่วยงาน
 

                        ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน(EB13)

EB13  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
 
        13.4. รายงานการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการ

    
                        ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (EB14-EB15)

EB14  หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
  

EB15  หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

           -หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

                         ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (EB16-EB18)

EB16    หน่วยงานมีการเผลแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
         

EB17  หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชทรมจริยธรรม
           ประจำปีของหน่วยงาน
 

EB18  หน่วยงานมีการายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำของ
           ของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำของหน่วยงาน
 
 
                

                        ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (EB19-EB21)

EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
EB20  หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ
           ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
 

EB21 หน่วนงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
 
            1.2.โครงการ
 
 
 
                         ตัวชี้วัดที่ 4 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (EB22-EB24)

EB22  หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตเพียงพอด้านทุจริต"
 
             1.2 โครงการ
 

EB23  หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG
 
 
 
EB24  หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวทางปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษย์ชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
           การล่วงละเมิดคุกคามทางเพศในการทำงาน
 
 
 
 
 

          - รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกัน