กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการปกครอง

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

2. รัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย

3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในส่วนราชการ พ.ศ.2551

4 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559

6 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

7 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

8 พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562

9 พระราชบัญญัติป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
11 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
12 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
13 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
14 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
15 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการวัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
16 พระราชบัญญัติ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
17 พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
18 พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
19 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
20 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
21 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
22 พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
23 พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
24 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
25 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5
        ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ 

26  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
27  กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. 2562
28  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
29  พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
30  คำสั่งกำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานในเขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
31  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561
32  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561