ค่านิยมขององค์กร TCHOS

            ค่านิยมขององค์กร  TCHOS

  T   :   Team work         การทำงานเป็นทีม    

 C   :   Customer focus   ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

 H   :   Humanized care  การดูแลใส่ใจ เป็นมิตร

 O   :   living Organization  องค์กรที่มีชีวิต 

   :    Standard   การปฏิบัติตามมาตรฐาน ได้รับการรับรอง