-- ITA2566 --

ITA 2566
MOIT1
 
MOIT 1 (1) หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT01 (2) รายงานการกำกับติดตามการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธาณะผ่านเว้บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT2
MOIT 2 (1.1) ข้อมูลผู้บริหาร
MOIT 2 (3) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
MOIT 2 (4) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564
MOIT 2 (5) ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
MOIT 2 (6) อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยะธรรม
MOIT 2 (7). ยุทธศาสตร์ของประเทศ
MOIT 2 (9) (10) (11) แผนการเงินการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
MOIT 2 (12) คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
MOIT 2 (13). คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและการอำนวยความสะดวก
MOIT 2 (14). คู่มือขั้นตอนการให้บริการประชาชนตาม พรบ การอำนวยความสะดวก
MOIT 2 (16) (17) รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเเละการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
MOIT7

MOIT07 ไตรมาสที่ 3 รอบเเรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ไตรมาสที่ 4
MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน
MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการป้องกันการรับสินบน ที่เป็นระบบ
MOIT 16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
เเละประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566เเละแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

MOIT 17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อย่างเป็นระบบ
MOIT 19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กรณีการเรี่ยไรหรือกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโชน์อื่นใดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

MOIT 22 หน่วยงานมีเเนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนเเละศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติเเละรายงานการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการล่วงละเมินหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

 


 
เอกสารแนบ :