-- ITA2565 --

 MOIT 

 
MOIT 1
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

1.1 มีบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
1.2 มีคำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงาน (คำสั่งเดิม หรือทบทวนคำสั่ง)
1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อ
      คำถามข้อ 2.(ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2)
1.4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT 2
หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน

1.1  ข้อมูลผู้บริหาร
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
1.3  โครงสร้างหน่วยงาน
1.4  หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.5  กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
1.6  ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจภารกิจหน่วยงาน  และเป็นข้อมูลข่าวสารที่้เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1.7  ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร Email แผนที่ตั้ง
1.8  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลาภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจตามภารกิจหน่วยงาน
 

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564
5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สป
6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7. 
ยุทธศาสตร์ของประเทศ
8. นโยบายยุทธศาสตร์ของ โรงพยาบาลไทยเจริญ
9. 
แผนการเงินการคลัง ประมาณการรัายรับ-รายจ่าย 2565
10. แผนการใช้จ่ายงนงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

11.  
12.
 คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนการทุจริต 
13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการประชาชน
15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้อง
16.
17.

MOIT 3 
หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ และมีการขออนุญาตผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ปีที่ผ่านมา) 2564
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT 4
หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    รายงานติดตามงบค่าเสื่อม รพ.ทจ. (70%-20%-10%) 2565

2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน​
3. แผนการเงินการคลัง ประมาณการรัายรับ-รายจ่าย 2565​

4. คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ​
5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
6. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
7. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565​
8. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา​

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร ต.4
2. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ต.4
3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ต.4

 

MOIT 5
หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.1 แบบ สขร. เดือน ตุลาคม 2564
2.2 แบบ สขร. เดือน พฤศจิกายน 2564
2.3 แบบ สขร. เดือน ธันวาคม 2564

5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ต.2 บันทึกขออนุมัติสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน  มกราคม 2565
ต.2 บันทึกขออนุมัติสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ต.2 บันทึกขออนุมัติสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2565

         ต.3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2565

        1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ ก.ค.
        2. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ก.ค.
        3. สขร.1 ก.ค. 2565


        1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ ส.ค.
        2. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ส.ค.
        3. สขร.1 ส.ค. 2565
  
        1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ ก.ย.
        2. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ก.ย.
        3. สขร.1 ก.ย. 2565

MOIT 6 
ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

MOIT 7 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

MOIT 8 
หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน
และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564
และรอบปีงบประมาณพ.ศ. 2565

MOIT 9 
หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

MOIT 10 
หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

MOIT 11 
หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

MOIT 12 
หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน

MOIT 13 
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการับสินบน

MOIT 14 
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

MOIT 15
หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

MOIT 16
หน่วยงานมีแผนการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

         MOIT16(2) ข้อ 1 บันทึกเสนอผู้บริหารสุงสุดของหน่วยงาน
         MOIT16(2) ข้อ 2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
         MOIT16(2) ข้อ 3 มีเเบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมูล

MOIT 17
หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
          MOIT17 (1) ข้อ 2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการป้องกัน
          MOIT17 (1) ข้อ 3 มีเเบบฟอร์มเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ


          MOIT17 (2) ข้อ1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสุงสุดของหน่วยงาน
          MOIT17 (2) ข้อ 2 รายงานผลการดำเนินงานกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม
          MOIT17 (2) ข้อ 3 มีเเบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ


       - การกำกับติดตามการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     -การกำกับติดตามการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยะรรมของหน่วยงานประจำ                    ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

MOIT 18 
หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน

MOIT 19 
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG
มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG…”

MOIT 20 
หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

MOIT 21 
หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา

MOIT 22 
หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
  • มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
  • มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เนื้อหา 2 ประเด็น ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ข้อ 1.1 และข้อ 1.2
  • มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565)
  • มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
  • มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 23 
หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน