สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก

ปีงบประมาณ 2556

UploadImageUploadImage
 

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก

ปีงบประมาณ 2557

UploadImageUploadImage
 

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก

ปีงบประมาณ 2558

UploadImageUploadImageสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก

ปีงบประมาณ 2559

UploadImageUploadImage

 

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก

ปีงบประมาณ 2560

UploadImageUploadImage