ผลงานเด่น

อสม.ดีเด่น ระดับเขต และระดับจังหวัด ปี 2560
}-อสม.ดีเด่น สาขาส่งเสริมสุขภาพ ระดับเขต ปี 2560
}-อสม.ดีเด่น สาขาสุขภาพจิต ระดับจังหวัด ปี 2560
}-อสม.ดีเด่น สาขาโรคเอดส์ ระดับจังหวัด ปี 2560
}-อสม.ดีเด่น สาขาสุขภาพจิต ระดับจังหวัด ปี 2559

UploadImage