มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ
http://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20200826130356_2_6I55snK.pdf