ผู้บริหารองค์กร

 

นายศักดิ์ชัย  วินิจสุกลไทย
สาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอำเภอบางคล้า
โทร. 0-3854-1560
E-mail : [email protected]