นโยบายผู้บริหาร

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 http://203.157.123.2/cco24/15/policy-moph/policy.html
นโยบายและทิศทางการบริหารงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข https://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20210311114226_1_urnzXst.pdf
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 https://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20210311115115_1_0gZF7RP.pdf
UploadImageUploadImage
เอกสารแนบ :