จำนวนประชากรต่างด้าว

จำนวนประชากรต่างด้าว แยกตามเพศ และตำบล
UploadImageUploadImage