แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563
http://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20200311094628_1_SaMIvbr.pdf 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
https://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20210311153354_1_whafPxS.pdf
แผน การใช้จ่ายงบกำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
https://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20211215161659_1_KRhCsKf.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566
https://govesite.com/uploads/20161111131638gjSsz8c/20221215155814_1_tpRVrg2.pdf
เอกสารแนบ :