บทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกรงปินัง

      บทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกรงปินัง          


บทบาทหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
2. ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ
3. กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขต พื้นที่อําเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอให้ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขต พื้นที่อําเภอ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

หมายเหตุกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสํานักงานกระทรวงสาธารณสุขประกาศในราช กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560
ภารกิจหลัก
1. ประสานนโยบายการทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น องค์กรเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่ระดับอําเภอ /ตําบล
2. ประเมินผล การดําเนินงานของเครือข่ายบริการสุขภาพ
3. ควบคุมมาตรฐานการดําเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
4. คุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่
5. ดําเนินงานตามกฎหมาย การแพทย์และการสาธารณสุข
6. ปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนด้านสุขภาพของรัฐบาล กระทรวง เขตสุขภาพและ จังหวัด
ภารกิจรอง
            1. พัฒนาวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข องค์กรสุขภาพภาคประชาชน สนับสนุน วิชาการและการวิจัยทีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ
            2. สนับสนุนและควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในสังกัดให้ได้มาตรฐาน
            3. สนับสนุนบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข ให้ได้รับการพัฒนาความรู้อย่าง ต่อเนื่องและเหมาะสม 

 
เอกสารแนบ :