คำสั่งผุ้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจ(ด้านสาธารณสุข)

คำสั่ง ผวจ.มอบอำนาจ หน.ส่วนระดับจังหวัดและอำเภอ

เอกสารแนบ :