รพสต.บ้านอุเผะ(บ้านบาโง)

สถานีอนามัยส่งเสริมสุขภาพบ้านอุเผะ
รพสต..บ้านอุเผะ


รูป

UploadImage

เขตรับผิดชอบและประชากร
 
ขตรับผิดชอบ       โรงเรียน มัสยิด ร้านค้า ร้านอาหาร ประชากรทั้งหมด ชาย หญิง 0-1ปี 0-5ปี ผู้สูงอายุ
หมู่2 บ้านตะโละซูแม                     
หมู่3บ้านบราแง                    
หมู่4 บ้านกีเยาะ                    
    หมู่5 บ้านอุเผะ                    
หมู่ 6บ้ายะยือริ                    
รวม                    

UploadImage

UploadImage