โครงสร้างหน่วยงาน สสอ.กรงปินัง

         โครงสร้างหน่วยงาน สสอ.กรงปินัง               

โครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

โครงสร้างการบริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกรงปินัง

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ(GIS health)
บุคคลากร

UploadImage