รพสต.ห้วยกระทิง

สถานีอนามัยส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยกระทิง
รพสต..บ้านห้วยกระทิง


รูปเขตรับผิดชอบและประชากร
 
ขตรับผิดชอบ       โรงเรียน มัสยิด ร้านค้า ร้่านเครื่องดื่ม ร้านอาหาร ประชากรทั้งหมด ชาย หญิง 0-1ปี     0-5ปี ผู้สูงอายุ อายุ35ปีขึ้นไป
หมู่1 บ้านกูวา 1 2 5 4 1 1475 733 742 12 63 115 489
หมู่2บ้านแบหอ 1 2 7 2 2 1167 607 560 7 44 85 357
หมู่3บ้านสะลาแด 0 3 7 4 2 1605 801 804 10 67 117 491
หมู่4 บ้านควนนางา  0 2 5 2 1 1038 508 530 8 33 95 328
                         
รวม 2 9 24 12 6 5285 2649 2636 37 207 412 1665


UploadImage