MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ต าแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์(มีครบ 4 รายการ)
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
1.4 หน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ)
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ การด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจ ตามภารกิจของหน่วยงาน
2. วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม MOPH
3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
5. ข้อก าหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
6.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ
7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
9. แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน ทุกแผน)
10. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.) 
11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน
12.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
13.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ)
16 .รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)
17. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)
18.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
18.3 ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในกรอบแนวทาง
18.4 ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1) 
18.5แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบปี แต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ สขร.1)
เอกสารแนบ :