นโยบายผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

              นโยบายผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ         

นโยบายและยุทธศาสตร์

 

ตรากระทรวงสาธารณสุขใหม่

ประกาศ
นโยบายการพัฒนาสู่มาตรฐาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกรงปินัง

              ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้าน (P&P, Service, People, Governance) การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. เป็นประเด็นสำคัญในยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนยุทธศาสตร์บริหาร เป็นเลิศ ด้วยธรรมาภิบาล (ecenllecxE ecnanrevoG) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ เรียกว่า รพ.สต.ติดดาว เพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ได้มีการยกระดับการให้บริการด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู รวมถึงงานคุ้มครอง ผู้บริโภค ทำให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิอย่างครอบคลุม ครบถ้วน และสำคัญที่สุดคือ มีคุณภาพมาตรฐาน จึงใคร่ขอประกาศนโยบายคุณภาพ, เป้าหมาย, วิสัยทัศน์,พันธกิจในปี พ.ศ. 2565 ดังนี้ คือ

นโยบายคุณภาพ
“เราจะมุ่งมั่นสร้างการบริการอย่างมืออาชีพ ด้วยคุณภาพมาตรฐานและการพัฒนานวัตกรรมทางด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามหลักวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล มุ่งเน้นพัฒนาองค์กร ความรู้ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่การให้บริการด้วยความเป็นเลิศ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และเกิดความพึงพอใจสูงสุดบนพื้นฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง”
เป้าหมาย
1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข MOUระดับจังหวัด และพชอ. ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
2. มุ่งพัฒนาสถานบริการให้ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว และผ่านการตรวจรับรองซ้ำ(Reaction cradit)ในปี 2565
3.ประชาชน 5 กลุ่มวัยได้รับการบริการอย่างครอบคลุม

วิสัยทัศน์
ชาวกรงปินังสุขภาพดี เครือข่ายสุขภาพที่เข้มแข็งมีมาตรฐาน บริการสอดคล้องวิถีชุมชน  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ”
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหาร ระบบบริการสาธารณสุข และวิชาการให้มีคุณภาพมาตรฐาน ให้บริการสุขภาพครอบคลุม 5 มิติ 5 กลุ่มวัย
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพและบริการวิชาการด้านสุขภาพควบคู่กับการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพ
3. ส่งเสริมการการทำงานเป็นทีมและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านการสร้างเสริมสุขภาพ(อบต.ผู้นำชุมชน ชมรม อสม.ชมรมสร้างสุขภาพ) ให้ได้มตรฐานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ตำบลจัดการสุขภาพ
5.ส่งเสริมให้บุคลากรมีความเชียวชาญและทำงานอย่างมีความสุข

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

นายพิทักษ์  ธีระพุทธรักษา
สาธารณสุขอำเภอกรงปินัง