โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงาน
                                   โครงสร้างหน่วยงาน - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาพนม


โครงสร้างองค์กร
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัด 5 แห่ง
1) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านโฉลง ตำบลปุโรง
2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกรงปินัง(อุเผะ) ตำบลกรงปินัง
3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลือมุ ตำบลกรงปินัง
4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดูซงกุจิ(สะเอะ)  ตำบลสะเอะ
5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยกระทิง  ตำบลห้วยกระทิง