สอน.บ้านโฉลง

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ์ 60 พรรษาพระบรมราชชนนี บ้านโฉลง
สอน.บ้านโฉลง

รูป   UploadImage

ข้อมูลพื้นฐานการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
(

เขตรับผิดชอบและประชากร
 
เขตรับผิดชอบ       โรงเรียน มัสยิด ร้านค้า ร้านอาหาร ประชากรทั้งหมด ชาย หญิง 0-1ปี 0-5ปี ผู้สูงอายุ
หมู่1 บ้านโฉลง     1 3 7 4            
หมู่2 บ้านปุโรง 1 1 5 1            
หมู่ 3
บ้านตะโละปานะ   
1 1 5 2            
หมู่ 4
บ้านลูโบ๊ะกาโล     
0 1 4 1            
รวม 3 6 21 8            

สถานะการณ์โคโรน่าไวรัส19
UploadImage
UploadImage