บริการประชาชน ระบบรายงานและระบบข้อมูล โปรมแกรม (บริการประชาชน และหน่วยงาน องค์กร)

yes ระบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

yes งานป้องกันและควบคุมโรค
yesงานส่งเสริมสุขภาพ

yesงานหลักประกันสุขภาพ
     พรบ.หลักประกันสุขภาพ ตรวจสอบสิทธิและลงทะเบียน
หลักประกันสุขภาพ  สิทธิหลัก             ประกันสุขภาพ
     กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้องถิ่น (อบต)
     สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิน(ค่ารักษาพยาบาล)
     กองทุนดูแลผู้สองอายุระยะยาว  LTC

yesงานคุ้มครองผู้บริโภค


yesระบบการเงินและคุณภาพบัญชีเงินบำรุง
  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบการเงินรพสต (pcu monnyX  คลิกดู